I 2020 var det i alt 108 360 Boliger kommunen disponerer for utleie gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks. omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer. Sykehjemsplasser og lignende der det ikke inngås leiekontrakt, er ikke med her. til disposisjon i landets kommuner. Det viser den offisielle statistikken over kommunale boliger som ble publisert gjennom Kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA)15. juni.

Husstander som av ulike årsaker har problemer med å etablere seg på boligmarkedet, kan søke om å få flytte inn i kommunale boliger. Det var i overkant av 3 prosent færre kommunale boliger som ble tildelt i 2020 sammenliknet med året før. Blant dem som fikk tildelt bolig var det 64 prosent av husstandene som flyttet inn i en kommunal bolig for første gang i 2020.

Andelen kommunale boliger som er Er når kommunen er eier og utleier., har fra 2019 til 2020 økt med 1 prosentpoeng. Denne typen kommunale boliger utgjør i alt 78,5 prosent av alle kommunalt disponerte boliger.

I 2020 var andelen Er totalt antall leiekontrakter per 31.12 i kommunalt disponerte boliger. i landets kommuner i underkant av 92 prosent. Dette er på om lag samme nivå som i 2019. Det innebærer at mer enn 8 prosent av alle kommunalt disponerte boliger ikke er i bruk av ulike årsaker.

Aktiviteten i kommunal boligbygging og kjøp økte igjen fra 2019 til 2020 med mer enn 35 prosent, etter at det var en nedgang på 29 prosent fra 2018 til 2019.

Flere fikk statlig bostøtte

Sammenlignet med 2019 var det nesten 10 prosent flere som fikk innvilget En statlig støtteordning for personer med lave inntekter og høye boutgifter. fra Husbanken i 2020.

Personer som ikke får boliglån i vanlig bank og som ikke har mulighet til å spare opp egenkapital kan søke kommunen om startlån. Det var noen færre boliger som ble godkjent av kommunen for finansiering av startlån, 7 038 boliger i 2020 mot 7246 boliger i 2019, noe som representerer en nedgang på i underkant av 3 prosent.

Variasjon i midlertidige botilbud

Det er en del forskjeller i Dette er botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt. Midlertidige botilbud omfatter botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid. Botilbud med korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidige botilbud. i de største bykommunene. Bergen hadde i 2020 hele 14 prosent færre midlertidige botilbud enn året før, mens Trondheim erfarte en reduksjon på mer enn 3 prosent. I Oslo har utviklingen vært motsatt i samme periode, med 8 prosent flere midlertidige botilbud i 2020. Det samme gjelder for Stavanger og Tromsø som hadde henholdsvis om lag 4 og 10 prosent flere midlertidige botilbud i 2020.

I perioden fra 2018 til 2019 hadde disse 5 storbyene en mye høyere økning i antallet midlertidige boliger enn landsgjennomsnittet og ingen hadde en reduksjon i antallet midlertidige boliger. Fra 2019 til 2020 hadde to av de fem byene en reduksjon i antallet midlertidige boliger. Den gjennomsnittlige økningen på landsnivå fra 2019 til 2020, var på om lag 2,4 prosent. Dette er litt lavere enn fra 2018 til 2019, da landsgjennomsnittet var på nesten 3 prosent.

Figur 1. Midlertidige botilbud