Arbeidsgivere som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjoner eller andre ytelser, har opplysningsplikt i a-ordningen og skal levere a-melding. Arbeidsgivere har også plikt til å rapportere opplysninger om permisjoner og permitteringer.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt for lønnsplikt. Arbeidsgiver kan permittere ansatte helt eller delvis i perioder. Virksomheten betaler som hovedregel lønn de 10 første dagene av permitteringen, deretter kan man ha rett til dagpenger fra NAV. I løpet av pandemien har det vært flere midlertidige endringer i reglene for dagpenger under permittering.

Opplysninger om permisjoner og permitteringer i a-ordningen er i liten grad utnyttet som følge av usikkerhet rundt kvaliteten på opplysningene. Dette har særlig blitt aktualisert i lys av den pågående pandemien som ga kraftig vekst i antall permitteringer. Opplysningene benyttes imidlertid til klassifisering av sysselsatte i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. I henhold til internasjonale definisjoner (ILO) regnes ikke permisjoner/permitteringer med en forventet varighet på over 90 dager som sysselsatte. Feil eller manglende rapportering av permisjoner og permitteringer kan dermed påvirke antallet som blir regnet som sysselsatte.

Formålet med dette notatet er å undersøke kvaliteten på permisjons- og permitteringsopplysninger som rapporteres i a-ordningen. Opplysninger om permisjoner og permitteringer fanges også opp i Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). I tillegg registreres permitteringer i NAVs Arena-register og er basert på søknader om dagpenger under permittering, og opplysninger om uttak av foreldrepenger registreres i NAVs foreldrepengeregister. Ved å sammenligne data fra a-ordningen med andre kilder vil vi blant annet kunne si noe dekningsgraden og kvaliteten på opplysningene som rapporteres inn.

Mye av forskjellene mellom a-ordningen og Arena-registeret ser ut til å være knyttet opp mot vilkårene for å få innvilget dagpenger, og at kildene fanger opp permitterte på forskjellig tidspunkt. Det synes ikke å være særlige utfordringer knyttet til underrapportering av permitteringsopplysninger i a-ordningen. Dette henger nok sammen med at det ble innført krav om at arbeidstager måtte være registrert med permittering i a-ordningen for at arbeidsgiver skulle kunne søke om lønnskompensasjon. Derimot er det tegn på noe underrapportering av foreldrepermisjoner til a-ordningen når vi sammenligner med foreldrepengeregisteret. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det også kan ha sammenheng med mangelfull rapportering av sluttdato på arbeidsforholdet. Det ser også ut til å være noen utfordringer knyttet til mangelfull rapportering av sluttdato for permisjoner/permitteringer samt etterrapporteringer.

Som en konsekvens av analysene i dette notatet, vil det komme noen endringer i måten opplysninger om permisjoner og permitteringer behandles i det interne produksjonssystemet for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Vi har blant annet sett at det er en del tilfeller der det rapporteres etterfølgende permitteringer som bør slås sammen for å gjenspeile riktigere varighet, ettersom dette benyttes til klassifisering av sysselsatte. Vi vil også i samarbeid med NAV og Skatteetaten, se på muligheter for utvikling av nye forretningsregler, dialog med opplysningspliktige og/eller foreta endringer i veiledningen til a-ordningen for å forbedre innrapporteringen.