Analysene viser en sammenheng mellom lavlønn og lønnsevne, men hvor tydelig denne sammen­hengen er avhenger av indikatoren vi bruker for lønnsevne (lønnskostnadsandel vs faktorinntekt pr årsverk). Rapporten viser at (i) lavlønnsandelen synker markert med økt faktorinntekt per årsverk, (ii) lavlønnsandelen synker markert med foretakets størrelse og organisasjonsgrad, (iii) utdannings­sammensetning har beskjeden betydning for variasjonen i lavlønnsandel mellom næringer og (iv) virksomhetenes geografiske sentralitet har ulike implikasjoner for lavlønnsandelen i ulike næringer, men med en tendens til at lavlønnsandelen synker dess høyere grad av sentralitet.

Analysene er gjort på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og publiseres som et elektronisk vedlegg til NOU 2024:11 «Lavlønn i Norge».