API eksempler på kode

eksempler

Eksempler for bruk av SSBs API-er i Excel/PowerBI, Python, R og Javascript/Highcharts.

Excel / PowerBI

Se egen side:  Fra SSB API til Excel / PowerBI  for video og eksempler.

SSB har laget to R-pakker:

Flere R eksempler, med R-bibliotekene rjstat for JSON-stat og httr

 Python

Alle eksempler bruker Python Pandas.

CSV:

JSON-stat eksempler med biblioteket pyjstat 

Klassifikasjoner og kodelister (Klass)

Alle eksemplene kan også hentes som Jupyter notebooks.

Javascript / Highcharts 

4 eksempler med Javascript biblioteket JSON-stat Toolkit sammen med Highcharts og Jquery. Bruk "View source" for å se koden bak.

SAS

Et par SAS-makroer for bruk av API-ene. 

Tableau

API og kommunereformen

Kommunereformen gjør en del svakheter ved PxWebApi tydeligere. Det enekleste er å bruke sammenslåtte kommuner, men da kan en ikke bruke filteret all. 

Spørring alle kommuner mot en sammenslått tidsserie. Spørringen er generell og kan endres ved å bytte ut tabell-ID 07459. Resultatet vil gi eliminasjonsverdi, vanligvis sum, for de variabler som mangler i spørringen.

JSON-kode for å begrense API-spørringen til alle de siste års kommuner, fra 2016 og framover .

Et utvidelse av eksempelet over, for R. 

FHI har laget en R-pakke Norgeo som gir endringer i de regionale kodene over tid

 

Kommentarer, spørsmål og forslag til forbedringer sendes: statistikkbanken@ssb.no