260848
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/aar
260848
Godt år for hjortejakta
statistikk
2017-03-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Antall tillatt felt og felte hjort 2016/2017. Rekordår for hjortejakta.

Hjortejakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

37 738

felte hjort i jaktåret 2016/2017

Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2016-20172016-20172015-2016 - 2016-20172012-2013 - 2016-2017
I alt37 738100,011,97,7
Hanndyr
Kalv5 15913,716,013,7
1 1/2 år7 28719,318,416,9
Eldre7 64620,35,74,4
Hunndyr
Kalv4 72212,516,510,1
1 1/2 år5 44114,414,38,6
Eldre7 48319,85,9-2,1

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke

Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke1
2015-20162016-2017
Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosentTillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Hele landet54 08133 71817 83715 8816254 53137 73820 09217 64669
Østfold0000.0000.
Akershus11016106151142518722
Oslo0000.0000.
Hedmark522222131914354926016010047
Oppland1 322713429284541 41584750933860
Buskerud1 162358208150311 16939724315434
Vestfold307107505735263132864650
Telemark1 823565321244311 89356529527030
Aust-Agder6952891741154267534720214551
Vest-Agder9593021721303194333320313035
Rogaland3 4061 8421 063779543 3451 9861 11387359
Hordaland9 7086 7033 4953 208699 8207 4903 9773 51376
Sogn og Fjordane15 2329 6615 0724 5896315 38010 8815 7985 08371
Møre og Romsdal13 3589 0634 7134 3506813 34410 2735 3464 92777
Sør-Trøndelag4 4583 3121 7041 608744 5563 5201 7991 72177
Nord-Trøndelag990555290265561 03667333833565
Nordland291055342995431
Troms - Romsa0000.0000.
Finnmark - Finnmárku0000.0000.
Svalbard0000.0000.

Tabell 2 
Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall

Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
2016-2017
Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
Hele landet37 7385 1594 7227 2875 4417 6467 483
Østfold0000000
Akershus25336193
Oslo0000000
Hedmark260322639298945
Oppland8471028315887249168
Buskerud3974140754912765
Vestfold13216162884222
Telemark56552818173162116
Aust-Agder3474250594010155
Vest-Agder3333843633810249
Rogaland1 986286239477280350354
Hordaland7 4901 0229321 5181 0951 4371 486
Sogn og Fjordane10 8811 5141 3212 1601 5792 1242 183
Møre og Romsdal10 2731 4571 3241 8901 5491 9992 054
Sør-Trøndelag3 520472455627530700736
Nord-Trøndelag6738110910381154145
Nordland9103212
Troms - Romsa0000000
Finnmark - Finnmárku0000000
Svalbard0000000

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1 ½ år og voksne hann- og, hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Hjortejakt
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble kommunestatistikken publisert med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvaltet og ikke etter jaktarealet innenfor kommunegrensen som tidligere, se også 6.1. Siden kommunestatistikken for disse to årene derfor ikke er sammmenlignbar med andre år, ble statistikken fra jaktåret 2008/09 bare publisert på fylkesnivå. Kommunetall kan fås på forespørsel. Fra og med jaktåret 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene i etterkant av publisering kan få inn rettelser. Dette er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Datakilder og utvalg

Jaktansvarlig person i hvert vald rapporterer til kommunen, som igjen er ansvarlig for kommunens rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 er i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB