Undersøkelsen gir kunnskap om målgruppens rolle i det norske demokrati med søkelys på ulike former for deltakelse. Undersøkelsen finansieres gjennom SSB sin rammeavtale for innvandrerrelatert statistikk.

Til undersøkelsen ble det trukket 11 386 stemmeberettigede personer fra Folkeregisteret og disse ble kontrollert opp mot manntallet. 3 860 av disse var med i valgundersøkelsene i 2017, mens 7 526 var trukket nye til årets undersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført som webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 24,1 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til frafall, var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden.