Formålet med denne rapporten er å belyse deltakelse i organisert opplæring basert på resultater fra undersøkelsen om læring blant voksne, som ble gjennomført i 2022. Undersøkelsen kartlegger deltakelse i ulike former for kompetanseutvikling siste 12 måneder før intervjutidspunktet. Organisert læring kan skje gjennom deltakelse i det formelle utdanningssystemet eller gjennom ikke-formell opplæring, som kurs og seminarer. Rapporten belyser deltakelse i formell utdanning blant voksne i alderen 30–69 år og kartlegger hvem som deltar i utdanning, kjennetegn ved utdanningen, motivasjon for å ta utdanning og hvilke resultater utdanningen har gitt. I tillegg kartlegger rapporten kjennetegn ved voksne som ikke deltok i organisert opplæring gjennom formell utdanning eller ikke-formell opplæring, og hva som oppleves som hindringer for deltakelse.

Rundt 9 prosent av voksne i alderen 30–69 år tok formell utdanning i 2022. Blant deltakerne var det en overvekt av kvinner og personer med universitets- og høgskoleutdanning som sitt høyeste fullførte utdanningsnivå. Over halvparten av deltakerne var i aldersgruppen 30–39 år. Mye av utdanningen som ble tatt, 60 prosent, var på universitets- og høgskolenivå, mens utdanninger innenfor høyere yrkesfaglig utdanning utgjorde 20 prosent av utdanningene tatt av voksne i alderen 30–69 år. De mest utbredte fagfeltene for utdanning var helse og lærer- og pedagogikkutdanning. For over 7 av 10 deltakere hadde det gått minst 5 år fra de oppnådde sitt høyeste fullførte utdannings­nivå til de begynte på utdanningen de tok siste 12 måneder. Det store flertallet av deltakerne fikk undervisningen som en kombinasjon av både fysisk og digital undervisning. Kun 1 av 4 deltakere hadde utelukkende fysisk undervisning.

Det kan være mange grunner til å ta utdanning, og de viktigste faktorene som motiverte deltakerne til å ta mer utdanning var muligheten for å få eller bytte jobb og yrke, samt å få mer kunnskap om et felt en er interessert i. De viktigste utfallene etter endt utdanning var at en har opplevd personlig utvikling og at en gjør en bedre jobb, men likevel kan det også tenkes at deltakelse i utdanning kan gi flere utfall i fremtiden.

54 prosent av voksne deltok enten i formell utdanning eller ikke-formell opplæring i 2022. Det vil si at 46 prosent av voksne i alderen 30–69 år ikke deltok i organisert opplæring siste 12 måneder. Blant personer som ikke deltok i utdanning eller opplæring, var det en overvekt av menn, og 6 av 10 av de som ikke deltok, var i aldersgruppene 50–59 år og 60–69 år. Flesteparten av personer som ikke deltok i organisert opplæring, 7 av 10, har grunnskole eller videregående som sin høyeste fullførte utdanning.

Blant personer som ikke deltok i organisert opplæring, hadde rundt 80 prosent ikke et ønske om å delta i opplæring. Både personlige grunner og aspekter ved selve opplæringstilbudet var hindringer for deltakelse i organisert opplæring. Familieforpliktelser var en av de største hindringene. At opplæringen var for dyr, eller på et tidspunkt som ikke passet, var også vanlige hindringer. Blant personer som ikke deltok i organisert opplæring, men som hadde et ønske om å delta, var kostnader den største hindringen for 21 prosent.

Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet.