Skolene var valgt ut fordi de i 2011/2012 hadde lave gjennomsnittskarakterer (grunnskolepoeng under snittet) og mange elever per lærer (relativ stor gruppestørrelse 2, dvs. forholdet mellom elevtimer og lærertimer i ordinær undervisning, altså unntatt bl.a. spesialundervisning). Vi bruker disse grensene for ekstra lærere til å undersøke hvordan ekstra finansiering påvirket ressursinnsats og resultater.

Vi finner at gruppestørrelse 2 ble redusert med omtrent 10 prosent (fra omtrent 22 til 20 elevtimer per lærertime). Dette er i tråd med hva vi skulle forvente utfra hvor mange nye lærerårsverk skolene fikk. De nye årsverkene ble fylt av kvalifiserte lærere, og brukt til ordinær undervisning. Andre mål på ressursinnsats ved skolene (f.eks. spesialundervisning, særskilt språkopplæring og bruk av assistenter) ble ikke påvirket. Det var heller ingen effekter på lærernes sykefravær eller foreldrenes involvering i skolearbeidet (målt ved Elevundersøkelsen).

Vi finner ingen effekter på resultater på Nasjonale prøver, skriftlig eksamen eller tidlige mål på fullføring av videregående opplæring, og vi kan langt på vei utelukke selv små positive effekter. Vi finner at imidlertid at de ekstra lærerne forbedret skolemiljøet som målt ved Elevundersøkelsen, men med størst innvirkning på aspekter ved skolemiljøet som er svakest knyttet til faglige resultater.