Av de 95 546 ansatte i barnehage i 4. kvartal 2020, er rapporten avgrenset til de 88 943 som tilhører yrkesgruppene barnehagelærere og andre ansatte i arbeid rettet mot barna.

Ansatte med barnehagelærerutdanning¹ (28 120) og med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere (17 493) utgjør de to klart største gruppene med relevant utdanning. Det er imidlertid ansatte uten direkte relevant utdanning («annen utdanning») som er den største gruppen med 41 014 personer. Øvrige kompetansegrupper er relativt små². Det er nær 1 100 barnevernspedagoger og ca. 150-300 ansatte i hver av gruppene vernepleier-, sosionomutdanning, relevant fag- og yrkesfag­lærer­utdanning og spesialpedagogikk.

Blant de yngste er det noe vanligere å stå uten relevant utdanning, men i denne aldersgruppen vil det også være en del som er i gang med en barnehagelærerutdanning de ikke ennå har rukket å fullføre. Overvekten av kvinner er markant. I ingen av kompetansegruppene er kvinneandelen lavere enn 87 prosent. Det er langt lavere andel innvandrere blant ansatte med barnehagelærerutdanning enn blant ansatte uten relevant utdanning, nærmere bestemt 4,7 versus 24 prosent.

Bruk av ansatte uten relevant utdanning er ikke primært et trekk ved barnehager av en viss størrelse, selv om det er litt vanligere i de minste barnehagene. For ansatte med utdanning som vernepleiere, spesialpedagoger og ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er det vanligere å arbeide i offentlig barnehage. For sosionomer, grunnskolelærerutdannede og ansatte med relevant fag- og yrkesfaglærerutdanning er det imidlertid vanligere å jobbe i privat barnehage. Private benytter ansatte uten relevant utdanning i litt større grad enn offentlige barnehager.

Et fåtall uten fullført barnehagelærerutdanning, var i gang med slik utdanning høsten 2020. Dette var vanligst innenfor kompetansegruppen «annen utdanning», med 4,8 prosent. For ansatte som har en annen barnehagerelevant pedagogisk utdanning er videreutdanning i barnehagepedagogikk en vei som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder. Rundt 5 prosent blant barnevernspedagoger og ansatte med barnehagerelevant fag- og yrkesfaglærerutdanning var registrert i slik videre­utdanning høsten 2020.

9 140 av de 41 014 ansatte med «annen utdanning» har universitets- og høgskole som sitt utdannings­nivå, hvorav 3 424 er kategorisert innenfor fagfelt for lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. Dette inkluderer ansatte som har kommet langt, men ikke fullført en barnehage­lærer­utdanning, samt uspesifisert pedagogisk utdanning fra utlandet.

Utover formell utdanning ser rapporten på arbeidserfaring. Vel 60 prosent av de ansatte i 2020 har også vært registrert som ansatte i en barnehage i 4. kvartal i hver av de fire årene 2016-2019. Det er vanligst med slik lengre tilknytning til sektoren blant barnehagelærerutdannede og de med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Halvparten av ansatte med «annen utdanning» har vært ansatte i barnehage i alle av årene 2016-2019. De har altså en praktisk erfaring som strekker seg over flere år. Det er imidlertid 20 prosent, rundt 8 200 ansatte, som både mangler relevant utdanning og ikke har vært ansatt i barnehage i 4. kvartal noen av de siste fire årene før 2020.

¹ Inkluderer også førskolelærerutdannede.

² Det er viktig å ha i mente at ansatte som har formell utdanning som plasserer de i mer enn én av kompetansegruppene, er tilordnet én gruppe i henhold til en prioriteringsrekkefølge som er nærmere omtalt i kapittel 1.3.