Reiseundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner i Norge og utlandet. Foruten data om nordmenns reisevaner, samles det også inn data om grensehandel, holdning til bistand, kulturminner og kulturmiljøer, bruk av tobakk og alkohol, vedfyring, influensavaksine og holdninger til innvandring. Noen temaer er med hvert kvartal, mens andre er med kun én eller to ganger per år.

Data tilknyttet nordmenns holdning til bistand dokumenteres og publiseres i en uavhengig rapport.

Til hvert kvartal i 2021 ble det trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år. I fjerde kvartal ble det også trukket et tilleggsutvalg på 1 000 personer som kun fikk spørsmål om tobakk og alkohol.

Det er noe variasjon i svarprosent mellom kvartalene, med 48 prosent som lavest i tredje kvartal og 59 prosent som høyest i første kvartal. Ser man alle kvartaler under ett, og holder tilleggsutvalget i fjerde kvartal utenfor, ble svarprosenten totalt 54 prosent. De viktigste årsakene til frafall i Reiseundersøkelsen i 2021 er at vi ikke kommer i kontakt med personer i utvalget og at personer ikke ønsker å delta. Det er yngre personer, spesielt aldersgruppen 25-44 år, og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskeligst å få med på undersøkelsen.

I notatet undersøker vi om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, utdanning, landbakgrunn og landsdel. Vi finner noen avvik når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert og personer i alderen 45-79 år er noe mer representert i nettoutvalget enn andre aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået og landbakgrunn. Personer med videregående- eller høyere utdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdanning. Det samme er tilfellet for personer med norsk landbakgrunn sammenlignet med personer med annen landbakgrunn. Avslutningsvis ser vi noe overrepresentasjon av personer i Oslo og Viken sammenlignet med de andre landsdelene.