Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Tidlig økonomisk litteratur kom fram til at lett tilgjengelige naturressurser ville lede til mangel på teknologisk framgang. I denne artikkelen undersøker vi om stor tilgang på fossile brensler kan føre til feil type teknologisk framgang. For å undersøke dette bygger vi en modell for en liten åpen økonomi som har spesialisert seg i eksport av fossile brensler. FoU innen teknologier for utvinning av fossile brensler konkurrerer med FoU innen klimavennlige energiteknologier. Vi legger til grunn at teknologisk framgang er stiavhengig, som betyr at dagens FoU innen en type teknologi bygger på tidligere FoU innen samme teknologitype. Vi antar også at global klimapolitikk kan redusere den framtidige verdien av eksport av fossile brensler.

Vi finner at global klimapolitikk kan føre til enten en ressursforbannelse eller hjelpe landet til å unngå en potensiell ressursforbannelse. Utfallet avhenger ikke minst av hvor utviklet den klimavennlige energiteknologien er. Hvis denne teknologien ikke er altfor langt bak den fossile teknologien, vil et skifte til eksport av klimavennlig energi være optimalt uavhengig av global klimapolitikk, men klimapolitikk kan akselerere skiftet. Hvis derimot den klimavennlige energiteknologien er langt bak den fossile, er det optimalt å skifte kun ved en global klimapolitikk, og myndighetene bør gripe inn for å framskynde skiftet.