I tidligere analyser har vi estimert effekter av finansiell støtte fra Forskningsrådet på FoU-intensitet (dvs. kostnader til forskning og utvikling per ansatt), antall ansatte, omsetning og produktivitet gjennom å sammenligne foretak som har søkt om støtte fra Forskningsrådet og som har fått ganske lik prosjektvurdering, men der noen har fått tildelt støtte og andre ikke. Datagrunnlaget for disse analysene har vært alle foretak som har søkt om støtte, både nye søkere og foretak som tidligere har fått støtte.

I dette notatet har vi avgrenset analysen til nye mottakere av støtte. Her er utvalget for lite til at vi kunne gjøre sammenlignende analyser og vi ser på utviklingen hos nye brukere før og etter mottak av støtte. Der vi kan observere at støtte fra Forskningsrådet faller sammen med økt FoU så kan det altså både skyldes at støtten tilfaller relevante foretak (foretak med høy FoU-aktivitet) og at støtten faktisk utløser mer FoU. Sett i sammenheng med tidligere resultater (se Rapport 2022/13), er det likevel rimelig å anta at støtte fra Forskningsrådet utløser økt FoU-innsats også blant nye kunder.

I perioden vi ser på kan vi også se en viss endring i Forskningsrådets tildelingspraksis, gjennom at flere foretak får støtte. De nye kundene er både mindre målt ved antall ansatte og omsetning og mindre FoU-intensive enn gamle kunder. Siden 2006 er Forskningsrådets kunder blitt likere andre foretak, både målt ved FoU-kostnader, antall ansatte og omsetning.