Siden 2005 har det vært gjennomført regelmessige målinger av ressursbruken til forskning (ressursmålinger) i spesialisthelsetjenesten i Norge, dvs. helseforetak og private, ideelle sykehus (helseforetak). Etter pilotundersøkelsen for året 2005, stod Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) for målingene fra og med 2006-årgangen. Fra og med 2022 og 2021-målingen ble prosjektet virksomhetsoverdratt til Statistisk sentralbyrå.

I prinsippet registreres all ressursbruk til forskning, uavhengig av finansieringskilde, dvs. både grunnfinansiert forskning utført av sykehusenes eget personale i tilknytning til pasientbehandling og forskning finansiert av midler tildelt gjennom eksterne søknadsprosesser.

Henvendelsen om 2021-målingen gikk til 48 helseforetak. Av disse rapporterte 44 om forskningsaktivitet i 2021. Noen hovedresultater er følgende:

Til sammen rapporterte de 44 helseforetakene om driftskostnader til forskning på 4,7 milliarder kroner i 2021. Dette omfatter all ressursbruk til forskning bokført i helseforetak, dvs. lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, varekostnader, andre direkte og indirekte driftskostnader, avskrivninger m.m.

Til sammen rapporterte de 44 helseforetakene å ha utført 3.350 forskningsårsverk i 2021. Tallet inkluderer årsverk utført av overleger, leger og psykologer i kliniske stillinger, forskere, postdoktorer, stipendiater og øvrig sykehuspersonale.

Et forskningsårsverk kostet dermed i gjennomsnitt 1,4 millioner kroner i 2021.

Målt i driftskostnader brukte de 44 enhetene i spesialisthelsetjenesten 2,8 prosent av sine samlede ressurser til alle lovpålagte oppgaver i 2021 på forskning. Dette er en nedgang siden forrige måling som gjaldt året 2019, da forholdstallet var 2,9 prosent.

De seks universitetssykehusene stod for om lag fire femtedeler av forskningsinnsatsen i spesialisthelsetjenesten i 2021.

Helse Sør-Øst er klart største helseregion på forskningsområdet, med om lag 70 prosent av ressursene. Nest størst er Helse Vest med en snau femtedel, mens Helse Nord og Helse Midt-Norge hver stod for om lag 5–6 prosent.

28 av de 44 helseforetakene oppga å ha utført forskning innen satsingsområdet psykisk helsevern i 2021. Samlede driftskostnader var her 562 millioner kroner fordelt på 410 årsverk, som utgjorde om lag 12 prosent av samlet forskningsinnsats i 2021.

12 av de 44 helseforetakene oppga å ha utført forskning innen satsingsområdet tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmisbrukere i 2021. Her ble innsatsen målt til 108 millioner kroner og 78 årsverk.

Pandemisituasjonen og flyttingen av datainnsamlingen fra NIFU til SSB gjorde gjennomføringen noe tyngre enn tidligere år. Bare vel halvparten av enhetene svarte innen fristen. Notatet til Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene ble derfor noe forsinket, i likhet med den foreliggende rapporten. Generelt vurderer vi imidlertid ressursmålingen for 2021 som tilfredsstillende.