Mens SSB siden 1991 har produsert FoU-statistikk for næringslivet, har NIFU hatt ansvar for å produsere denne statistikken for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene.

Fra 1. januar 2022 har denne statistikken blitt overført fra NIFU til SSB. Dette gir mange nye brukere til SSB.

– Flere offentlige instanser bruker denne statistikken som en del av faktagrunnlaget for utforming av forskningspolitikken. I tillegg kommer mange brukere fra sektoren selv. Vi ønsker også å videreutvikle statistikken for ytterligere å forbedre kunnskapsgrunnlaget, sier Erik Fjærli, seksjonsleder for Næringslivets utvikling.

– Fram mot statistikkpublisering i slutten av februar blir det mye arbeid med å organisere de nye statistikkproduktene på en måte som gir mening for brukerne og som sikrer at de blir synlige. Det gjelder både statistikksidene og statistikkbanken, sier Fjærli.