Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Analysen er basert på patentdata fra Patentstyret kombinert med regnskapsregistre over en periode på nesten 20 år. Vi bruker en event study design kombinert med matching for å kontrollere for faktorer som kan påvirke utfallsvariabelen og sannsynligheten for patentering simultant. Vi finner at den første patentsøknaden er forbundet med betydelig vekst i sysselsetting, produksjon, aktiva og offentlig FoU-støtte til unge foretak. Resultatene våre indikerer dessuten at den økonomiske aktiviteten til foretakene begynner å øke signifikant minst tre år før patentsøknaden sendes inn. Vi finner imidlertid ingen evidens for ytterligere vekst i økonomisk aktivitet eller verdiskaping etter eventuell godkjenning av patentsøknaden, som eventuelt typisk skjer 3-5 år etter innsending. At våre resultater viser høy avkastning av patentering med hensyn til et bredt sett av (skala-relaterte) økonomiske indikatorer før søknadsdatoen, er et nytt funn i litteraturen. Våre funn indikerer videre at eksistensen av et godt fungerende patenteringssystem støtter innovasjonsaktiviteter, spesielt tidlig i bedrifters livssyklus.