Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Våre empiriske analyser er basert på en utvidet Cobb-Douglas produktfunksjon som tillater at vi kan inkludere foretak uten FoU i analysen. Det er spesielt nyttig for å studere overganger fra å være FoU-inaktiv til å bli FoU-aktiv. Ved hjelp av et omfattende panel av norske foretak observert i perioden 2001-2018, estimerer vi gjennomsnittlig privat nettoavkastning av investeringer i FoU til 0-5 prosent dersom vi behandler intern og ekstern FoU symmetrisk. Hvis vi derimot, i samsvar med Frascati-manualens anbefalinger, behandler intern FoU som investeringer og ekstern FoU som produktinnsats, øker den estimerte nettoavkastningen til 5-10 prosent. Disse resultatene indikerer høyere avkastning av intern enn ekstern FoU og reflekterer et tydelig mønster i dataene: at veksten i aggregerte FoU-utgifter i Norge i 2001-2018 kun skyldes vekst i intern FoU. Uansett er våre estimater av avkastningen av investeringer i FoU lave sammenlignet med estimater rapportert i den ofte siterte undersøkelsen av Hall m.fl. (2010), men av samme størrelsesorden som meta-regresjonsestimatene rapportert av Ugur et al. (2016), basert på et større og nyere utvalg av artikler enn 2010-studien.