VoF skal være et heldekkende og kvalitetssikret register, og utgjøre en felles populasjon for den økonomiske og næringsmessige statistikken. VoF er et tilknyttet register til Enhetsregisteret (ER). SSB har ansvar for oppdateringen av utvalgte enhetstyper og kjennemerker i ER. VoF oppdateres døgnkontinuerlig med endringer i ER.

Utlevering av opplysninger fra VoF reguleres i statistikkloven § 14 «Tilgang til opplysninger for statistiske resultater og analyser». En forutsetning for slik tilgjengeliggjøring er at opplysningene skal benyttes til statistikk- og analyseformål, herunder forskning.

Fullstendig beskrivelse av variabler i VoF

Hovedregelen er at data som leveres ut skal avidentifiseres, men loven åpner opp for at det kan gjøres unntak blant annet for såkalte «grunndata», dvs. kjennemerker om juridiske enheter (og underenheter av disse) som er særlig viktig som grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken og som er registrert og tilgjengelig i Enhetsregisteret. Grunndatabegrepet består av følgende opplysninger:

Foretak: Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, postadresse, forretningsadresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-post, hjemmeside, stiftelsesdato/registreringsdato, næringskode, organisasjonsform, institusjonell sektorkode, status (slettet/ikke-slettet), antall ansatte, konserntilknytning, aksjekapital/ansvarlig kapital og rolletyper.

Virksomhet/avdeling i foretak med flere virksomheter: Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, beliggenhetsadresse, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, telefonnummer, telefaksnummer, oppstartsdato, næringskode, status og antall ansatte.

Hvem som kan gis tilgang til opplysninger for statistiske resultater og analyser reguleres av forskrift til statistikkloven §1.

Ved behov for data fra VoF til statistikk- og analyseformål kan det sendes en begrunnet søknad til SSB på e-post virksomhetsregister@ssb.no. Dersom utlevering kan finne sted, vil SSB fatte vedtak om dette. SSB kan i den forbindelse stille vilkår for bruk og oppbevaring av opplysningene.

En utlevering fra VoF vil prises ut fra prinsippet om kostnadsdekning for medgått tid. Det vil ved forespørsel om utlevering og avtaleinngåelse sendes ut et tilbud hvor prisen på leveransen fremkommer.

Dersom det søkes om tilgang til flere data enn de som inngår i VoF, kontakt mikrodata@ssb.no.
Mer informasjon om tilgang til mikrodata fra SSB.

Vi gjør oppmerksom på at grunndataopplysninger i ER er gratis tilgjengelige hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene ved «åpne data». Mer informasjon om «åpne data» fra Brønnøysundregistrene (brreg.no).