Føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14013: Opphøyrte føretak, etter næring (SN2007) og type opphøyr 2008 - 2021

Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 41 43 59 39
Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
15.12.2023 08:00
Talet på føretak:
foretak
Sysselsette:
personar
Lønnstakarar:
personar
Sysselsette (justert):
personar
Talet på føretak:
I løpet av året
Sysselsette:
Gjennomsnitt for året
Lønnstakarar:
Gjennomsnitt for året
Sysselsette (justert):
Gjennomsnitt for året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringar , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B-C Bergverksdrift, utvinning og industri ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste to årgangar inneheld foreløpige tal. Det er avvik mellom einskildkategoriar og summar i dei foreløpige årgangane, grunna uvisse i berekninga. I einskilde tilfelle er avviket uvanleg stort, truleg ein følgje av effektar knytt til korona-pandemien tiltak satt i verk under denne. Mål for uvisse i dei foreløpige årgangane vil bli publisert så snart dei er klare. Publiseringa vil bli varsla på statistikkens hovudside.» Næring A Jordbruk, skogbruk og fiske og O Offentleg administrasjon og forsvar mv., samt den institusjonelle sektoren Offentleg forvaltning, er ikkje inkludert i tala.