Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

12903: Personer 0-39 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala 60 prosent). Innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers, etter alder og kjønn. Treårsperiode 2016-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 8 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
EU-skala 60 prosent:
prosent
Antall personer i alt:
personer
Referansetid
EU-skala 60 prosent:
31.12.
Antall personer i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser her tall etter personlige kjennemerker for innvandringsbakgrunn, og ikke etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i husholdningen de tilhører.
Studenter, det vil si aleneboende personer som mottar studielån siste året i treårsperioden, er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken