Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen

12836: Arbeidsstyrkestatus, etter antall barn i familien og yngste barnets alder 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

antall hjemmeboende barn 0-17 år


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
prioritert arbeidsstyrkestatus
Sysselsatte ellers
Sysselsatte ellers omfatter sysselsatte som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av sysselsatte. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.
Andre ordninger
Andre ordninger inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp.

Brukerveiledning for statistikkbanken