Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12605: Stillingar i barnevernstenesta, bydel (B) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (årsverk):
årsverk
Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252) (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar (årsverk):
årsverk
Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000):
per 1000
Talet på barn 0-17 år (antall):
antall
Stillingar som oppfyller kompetansekravet i bvl § 15-6 (årsverk):
årsverk
Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (årsverk):
31.12
Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252) (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar (årsverk):
31.12
Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (per 1000):
31.12
Talet på barn 0-17 år (antall):
31.12
Stillingar som oppfyller kompetansekravet i bvl § 15-6 (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum stillingar i barnevernstenesta (årsverk) , Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244) (årsverk) , Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Stillingar i barnevernstenesta etter kva fagutdanning dei tilsette har, og kva funksjon stillingane er knytt til. Fagutdannning er definert som utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annan høgskole-/ eller universitetsutdanning. Det er 3 regnskapsfunksjonar innanfor barnevern: Funksjon 244 Barnevernsteneste Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Frå 2023 er det innrapportert tal for stillingar som oppfyller kompetansekravet i barnevernsloven (bvl) §15-6. Kompetansekravet er at tilsette i barnevernstenesta innan 1. januar 2031 skal anten ha a) barnevernsfagleg mastergrad eller anna relevant utdanning på tilsvarande nivå, eller b) relevant bachelorutdanning samt minst fire års arbeidserfaring frå barnevernet og barnevernsfagleg eller anna relevant vidareutdanning med minst 30 studiepoeng. Tala er publisert per kommune i statistikkvariabelen: Stillingar som oppfyller kompetansekravet bvl § 15-6 f.o.m. årgang 2023.