Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12599: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike grupper. Antall og prosent 2008 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
30.01.2024 08:00
Antall personer i alt:
personer
Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt (EU60) og lav nettoformue:
prosent
Andel med lavinntekt (EU60) og lav brutto finanskapital:
prosent
Antall personer i alt:
31.12.
Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt (EU60) og lav nettoformue:
31.12.
Andel med lavinntekt (EU60) og lav brutto finanskapital:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Personer 18 år og eldre , Personer 18-24 år ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer er inndelt etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i den husholdningen personen tilhører. Dette gjelder ikke for gruppene 'Personer 18 år og eldre', 'Personer 18-24 år' og 'Personer 25-66 år', som viser for alle personer i disse aldersgruppene. Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene. 07.02.2023: Tabellen er rettet for 2021. Gjelder gruppene minstepensjonister, minstepensjonister med alderspensjon og uføretrygdede med minsteytelse.

hovedinntektstakers yrkesinntekt

Yrkesinntekt regnes her som hovedinntektstakers samlede lønnsinntekter, netto næringsinntekter, samt foreldre- og sykepenger i løpet av et kalenderår. G står for folketrygdens grunnbeløp, som kan finnes hos NAV.

gruppe

Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse

Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)

Aleneboende under 35 år

Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år

Uføretrygdede

Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd som lønn. Før 2015 het denne gruppen uførepensjonister, der uførepensjon fra folketrygden ble skattlagt som pensjon.

Aleneboende minstepensjonister

Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.

Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Langtidsledige

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)-mottakere

Før 2010 vises tall for personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker var langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottok rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/i ventefase og yrkeshemmede på tiltak.

Sosialhjelpsmottakere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året

Langtidsmottakere av sosialhjelp

Personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av årets 12 månder.

Langtidsmottakere av sosialhjelp

I 2016 ble en del langtidsmottakere av sosialhjelp i Oslo registrert med for kort stønadstid, som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med årene før og etter.

Innvandrere fra EU/EØS, etc.

Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc

Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc

Etter en revisjon i 2015 ble det flere personer i denne gruppen, da særlig personer over 65 år.

Innvandrere fra Afrika, Asia, etc.

Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, etc

Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Overgangsstønadsmottakere

Enslig mor eller far som har mottatt overgangsstønad i løpet av året. Overgangsstønad er en stønad som kan mottas av enslig mor eller far med barn under 8 år

Under gjeldsordning

Personer i husholdninger der hovedinntektstaker er underlagt offentlig gjeldsordning (frivillig eller tvungen) ved utgangen av året.

statistikkvariabel

Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.

Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.

Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.

Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.

Andel med lavinntekt (EU60) og lav nettoformue

Denne viser andelen personer som tilhører en husholdning med lavinntekt beregnet etter EU-skalaen 60 prosent, og som tilhører en husholdning der beregnet nettoformue per forbruksenhet (EU-skalaen) er mindre enn 0,25 ganger årlig lavinntektsgrense (EU60). Dette betyr at husholdningen man tilhører har en beregnet nettoformue per forbruksenhet som man i teorien skal kunne omsette til et kontantnivå som tilsvarer å leve på lavinntektsgrensen (EU60) i 3 måneder, altså 25 prosent av året.

Andel med lavinntekt (EU60) og lav brutto finanskapital

Andel personer som tilhører en husholdning med lavinntekt beregnet etter EU-skalaen 60 prosent, og som tilhører en husholdning der brutto finanskapital (bankinnskudd, aksjer mv.) per forbruksenhet (EU-skalaen) er mindre enn 0,25 ganger årlig lavinntektsgrense. Dette betyr at husholdningen man tilhører har en brutto finanskapital per forbruksenhet som man i teorien skal kunne omsette til et kontantnivå som tilsvarer å leve på lavinntektsgrensen (EU60) i 3 måneder, altså 25 prosent av året.