Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

12599: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike grupper. Antall og prosent 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 33 Valgte

Søk

populasjon

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall personer i alt:
personer
Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent:
prosent
Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
Antall personer i alt:
31.12.
Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent:
31.12.
Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer er inndelt etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i den husholdningen personen tilhører. Dette gjelder ikke for gruppene 'Personer 18 år og eldre', 'Personer 18-24 år' og 'Personer 25-66 år', som viser for alle personer i disse aldersgruppene.
gruppe
Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse
Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)
Aleneboende under 35 år
Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år
Uføretrygdede
Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd som lønn. Før 2015 het denne gruppen uførepensjonister, der uførepensjon fra folketrygden ble skattlagt som pensjon.
Aleneboende minstepensjonister
Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.
Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Langtidsledige
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.
Arbeidsavklaringspenger (AAP)-mottakere
Før 2010 vises tall for personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker var langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottok rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/i ventefase og yrkeshemmede på tiltak.
Sosialhjelpsmottakere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året
Langtidsmottakere av sosialhjelp
Personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av årets 12 månder.
Langtidsmottakere av sosialhjelp
I 2016 ble en del langtidsmottakere av sosialhjelp i Oslo registrert med for kort stønadstid, som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med årene før og etter.
Innvandrere fra EU/EØS, etc.
Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc
Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc
Etter en revisjon i 2015 ble det flere personer i denne gruppen, da særlig personer over 65 år.
Innvandrere fra Afrika, Asia, etc.
Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.
Norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, etc
Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.
statistikkvariabel
Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.
Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.
Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.
Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.

Brukerveiledning for statistikkbanken