Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

12599: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike grupper. Antall og prosent 2008 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Personer 18 år og eldre , Personer 18-24 år ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer er inndelt etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i den husholdningen personen tilhører. Dette gjelder ikke for gruppene 'Personer 18 år og eldre', 'Personer 18-24 år' og 'Personer 25-66 år', som viser for alle personer i disse aldersgruppene.

gruppe

Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse

Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)

Aleneboende under 35 år

Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år

Uføretrygdede

Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd som lønn. Før 2015 het denne gruppen uførepensjonister, der uførepensjon fra folketrygden ble skattlagt som pensjon.

Aleneboende minstepensjonister

Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.

Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Langtidsledige

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)-mottakere

Før 2010 vises tall for personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker var langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottok rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/i ventefase og yrkeshemmede på tiltak.

Sosialhjelpsmottakere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året

Langtidsmottakere av sosialhjelp

Personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av årets 12 månder.

Langtidsmottakere av sosialhjelp

I 2016 ble en del langtidsmottakere av sosialhjelp i Oslo registrert med for kort stønadstid, som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med årene før og etter.

Innvandrere fra EU/EØS, etc.

Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc

Landbakgrunn fra EU/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, etc

Etter en revisjon i 2015 ble det flere personer i denne gruppen, da særlig personer over 65 år.

Innvandrere fra Afrika, Asia, etc.

Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, etc

Landbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Sveits og Oseania utenom Australia og New Zealand.

statistikkvariabel

Andel med lavinntekt, EU-skala 50 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.

Andel med lavinntekt, EU-skala 60 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.

Andel med lavinntekt, OECD-skala 50 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.

Andel med lavinntekt, OECD-skala 60 prosent

Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.