Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2010M01 - 2022M01

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
21.02.2022 08:00
Salg:
mill. liter
Salg:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 av totalt 145

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kjøpegrupper , Bulk , Petroleumsutvinning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Petroleumsprodukter i alt , Bilbensin , Anleggsdiesel ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tall fra og med 2020 kan ikke sammenlignes med tidligere år for produktene marine gassoljer og autodiesel, samt sum alle produkter.
Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff. Tal på sal av autodiesel og marine gassoljer for 2020 og jan. - feb. 2021 vart korrigert 20.04.2021. Rettinga medfører at tal f.o.m. 2020 for desse produkta (samt totaltalet) ikkje kan samanliknast med tidlegare periodar. Tala for sal av autodiesel i perioden januar t.o.m. august 2021 vart revidert 21.10.2021

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

kjøpegruppe

Bulk

F.o.m. januar 2022 er kjøpegruppen «Annen veitrafikk» slått sammen med «Bulk».

Annen veitrafikk

F.o.m. januar 2022 er kjøpegruppen «Annen veitrafikk» slått sammen med «Bulk».

måned

2021M04

Fordelinga av salet mellom kjøpegruppene Bensinstasjoner og Truckstasjoner vart korrigert 20. mai 2021.