Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

11066: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) 2006-2010 - 2009-2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innvandringskategori/landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år i perioden Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

stønadssituasjon Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
prosent
Referansetid
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mottakere av økonomisk sosialhjelp er her definert som alle som mottok sosialhjelp i minst en måned i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Antall år med sosialhjelp er antall kalenderår med mottak av sosialhjelp i minste en måned. Se også Om statistikken.
Utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» , «Arbeidssøkende, helt ledig» og «Kvalifiseringsstønad» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%.
innvandringskategori/landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.
stønadssituasjon
Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
Rehabiliteringsytelser brukes her som en samlebetengelse for ytelser som opphørte per mars 2011 og ble erstattet av arbeidsavklaringspenger. Se også Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken