Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10515: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), etter innvandringsgrunn og botid. Antall og median 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringsgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

botid

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Median inntekt (EU-skala):
kr
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Median inntekt (EU-skala):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser tall etter personlige kjennemerker for innvandringsgrunn og botid, og ikke etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i husholdningen de tilhører. Personer i studenthusholdninger og innvandrere med grunn 'Annen/ukjent' og innvandrere som ankom før 1990 er ikke inkludert.
2009 til 2013-tall ble korrigert 16. februar 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken