Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10515: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), etter innvandringsgrunn og botid. Antall og median 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser tall etter personlige kjennemerker for innvandringsgrunn og botid, og ikke etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i husholdningen de tilhører.
Personer i studenthusholdninger og innvandrere med grunn 'Annen/ukjent' og innvandrere som ankom før 1990 er ikke inkludert.