Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10307: Grenseverdier for inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Persentiler. Faste kroner 2004 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

persentil Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala):
kr
Referansetid
Husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala):
31.12.
Pristype
Husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala):
Faste priser
Basisperiode
Husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala):
2012
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken