Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10256: Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass inkl. rørtransport (avslutta serie) 2007 - 2014

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
16.12.2015 10:00
Produksjonsverdi:
mill. kr
Produktinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris:
mill. kr
Sysselsetting:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Avgifter:
mill. kr
Påløpte investeringer:
mill. kr
Produksjonsverdi:
31.12.
Produktinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris:
31.12.
Sysselsetting:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Avgifter:
31.12.
Påløpte investeringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2014 er foreløpige. Endringer i tallene fra og med 2012 pga. metodeendringer. Se Om statistikken.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.