Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10251: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og alder (avslutta serie) 2012 - 2017

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
08.03.2018 08:00
Antall sysselsatte i hovedarbeidsforholdet i statistikkåret:
personer
Tilgang siden året før:
personer
Avgang siden året før:
personer
Relativ tilgang (i prosent av sysselsatte året før):
prosent
Relativ avgang (i prosent av sysselsatte året før):
prosent
Antall sysselsatte i hovedarbeidsforholdet i statistikkåret:
4. kvartal
Tilgang siden året før:
4. kvartal
Avgang siden året før:
4. kvartal
Relativ tilgang (i prosent av sysselsatte året før):
4. kvartal
Relativ avgang (i prosent av sysselsatte året før):
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet med underliggende enheter , ¬ Arbeids- og sosialdepartementet ,

Valgt 0 av totalt 346

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antallet tilganger eller avganger summerer seg oppover i organisasjonsstrukturen. Hvis en person fra et startår sammenliknet med neste/forrige år ikke er ansatt i samme publiseringsenhet, registreres det som en avgang/tilgang. Det medfører at alle nivåer, utenom laveste nivå, kan inneholde strømmer mellom publiseringsenheter innenfor samme etat/departementsområde, i tillegg til strømmer inn og ut av etaten/departementsområdet. For eksempel er antallet tilganger for staten i alt, summen av tilganger i alle enhetene på laveste publiseringsnivå. Tilsvarende er antallet tilganger for et departementsområde i alt, summen av tilganger i alle de underliggende enhetene på laveste publiseringsnivå. Hvis en ansatt skifter fra en etat til en annen innenfor samme departementsområde, teller det som både en tilgang og en avgang for dette departementsområdet i alt. Permisjon som innebærer utmelding fra NAVs Arbeidstakerregister, inngår som avgang (og senere tilgang). Permisjoner uten lønn over 14 dager skal meldes ut, f.eks. permisjoner ved skifte av arbeidsgiver i staten. Ansatte i foreldrepermisjon eller legemeldt sykefravær, regnes som ansatt basert på registre over dette. Vikarer inngår. Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor. Strømningstabellene er avgrenset til personenes hovedarbeidsforhold.
Antallet sysselsatte i Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, og det medfører tilsvarende for mange avganger fra 2011 til 2012.

statistikkvariabel

Relativ tilgang (i prosent av sysselsatte året før)

Relativ tilgang siden året før, er definert som hvor stor andel tilgangene siste år, utgjør av antallet sysselsatte året før.

Relativ avgang (i prosent av sysselsatte året før)

Relativ avgang siden året før, er definert som hvor stor andel avgangene siste år, utgjør av antallet sysselsatte året før.