Sysselsetting, registerbasert

10251: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og alder (avslutta serie) 2012 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

departement/enhet

Totalt 346 Valgte

Søk

alder i statistikkåret

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2018
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
smn@ssb.no

Måleenhet
Antall sysselsatte i hovedarbeidsforholdet i statistikkåret:
personer
Tilgang siden året før:
personer
Avgang siden året før:
personer
Relativ tilgang (i prosent av sysselsatte året før):
prosent
Relativ avgang (i prosent av sysselsatte året før):
prosent
Referansetid
Antall sysselsatte i hovedarbeidsforholdet i statistikkåret:
4. kvartal
Tilgang siden året før:
4. kvartal
Avgang siden året før:
4. kvartal
Relativ tilgang (i prosent av sysselsatte året før):
4. kvartal
Relativ avgang (i prosent av sysselsatte året før):
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Antallet tilganger eller avganger summerer seg oppover i organisasjonsstrukturen. Hvis en person fra et startår sammenliknet med neste/forrige år ikke er ansatt i samme publiseringsenhet, registreres det som en avgang/tilgang. Det medfører at alle nivåer, utenom laveste nivå, kan inneholde strømmer mellom publiseringsenheter innenfor samme etat/departementsområde, i tillegg til strømmer inn og ut av etaten/departementsområdet. For eksempel er antallet tilganger for staten i alt, summen av tilganger i alle enhetene på laveste publiseringsnivå. Tilsvarende er antallet tilganger for et departementsområde i alt, summen av tilganger i alle de underliggende enhetene på laveste publiseringsnivå. Hvis en ansatt skifter fra en etat til en annen innenfor samme departementsområde, teller det som både en tilgang og en avgang for dette departementsområdet i alt. Permisjon som innebærer utmelding fra NAVs Arbeidstakerregister, inngår som avgang (og senere tilgang). Permisjoner uten lønn over 14 dager skal meldes ut, f.eks. permisjoner ved skifte av arbeidsgiver i staten. Ansatte i foreldrepermisjon eller legemeldt sykefravær, regnes som ansatt basert på registre over dette. Vikarer inngår. Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor. Strømningstabellene er avgrenset til personenes hovedarbeidsforhold.
Antallet sysselsatte i Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, og det medfører tilsvarende for mange avganger fra 2011 til 2012.
statistikkvariabel
Relativ tilgang (i prosent av sysselsatte året før)
Relativ tilgang siden året før, er definert som hvor stor andel tilgangene siste år, utgjør av antallet sysselsatte året før.
Relativ avgang (i prosent av sysselsatte året før)
Relativ avgang siden året før, er definert som hvor stor andel avgangene siste år, utgjør av antallet sysselsatte året før.

Brukerveiledning for statistikkbanken