Sysselsetting, registerbasert

09915: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og kjennetegn ved de ansatte (avslutta serie) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

departement/enhet

Totalt 346 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2018
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
smn@ssb.no

Måleenhet
Antall arbeidsforhold:
personer
Gjennomsnittlig alder:
år
Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer:
prosent
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
prosent
Andel med over 4 års høyere utdanning:
prosent
Andel kvinner:
prosent
Referansetid
Antall arbeidsforhold:
4. kvartal
Gjennomsnittlig alder:
4. kvartal
Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer:
4. kvartal
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
4. kvartal
Andel med over 4 års høyere utdanning:
4. kvartal
Andel kvinner:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor.
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
statistikkvariabel
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Kilden for innvandringskategori og landbakgrunn er SSBs Befolkningsstatistikksystem (BESYS).
Andel med over 4 års høyere utdanning
Datagrunnlaget for befolkningens utdanningsnivå hentes fra SSBs Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).
statistikkvariabel: Andel kvinner , år: 2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.
statistikkvariabel: Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer , år: 2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.
statistikkvariabel: Gjennomsnittlig alder , år: 2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.
statistikkvariabel: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre , år: 2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.
statistikkvariabel: Andel med over 4 års høyere utdanning , år: 2012
Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken