Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09915: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og kjennetegn ved de ansatte (avslutta serie) 2011 - 2017

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
08.03.2018 08:00
Antall arbeidsforhold:
personer
Gjennomsnittlig alder:
år
Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer:
prosent
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
prosent
Andel med over 4 års høyere utdanning:
prosent
Andel kvinner:
prosent
Antall arbeidsforhold:
4. kvartal
Gjennomsnittlig alder:
4. kvartal
Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer:
4. kvartal
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
4. kvartal
Andel med over 4 års høyere utdanning:
4. kvartal
Andel kvinner:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet med underliggende enheter , ¬ Arbeids- og sosialdepartementet ,

Valgt 0 av totalt 346

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27

statistikkvariabel

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Kilden for innvandringskategori og landbakgrunn er SSBs Befolkningsstatistikksystem (BESYS).

Andel med over 4 års høyere utdanning

Datagrunnlaget for befolkningens utdanningsnivå hentes fra SSBs Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

statistikkvariabel: Andel kvinner , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Gjennomsnittlig alder , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Andel med over 4 års høyere utdanning , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.