Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

09915: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og kjennetegn ved de ansatte (avslutta serie) 2011 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

departement/enhet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet med underliggende enheter , ¬ Arbeids- og sosialdepartementet ,

Valgt 0 av totalt 346

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. I forhold til SSBs definisjon av statlig forvaltning, er det største unntaket at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk som gir tall for tredje uke i november. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27

statistikkvariabel

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Kilden for innvandringskategori og landbakgrunn er SSBs Befolkningsstatistikksystem (BESYS).

Andel med over 4 års høyere utdanning

Datagrunnlaget for befolkningens utdanningsnivå hentes fra SSBs Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

statistikkvariabel: Andel kvinner , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Andel med avtalt arbeidstid per uke over 35,5 timer , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Gjennomsnittlig alder , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Andel med over 4 års høyere utdanning , år: 2012

Antallet for Høgskolen i Telemark i 2012 er om lag 100 for lavt, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken