Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09679: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala). Hele befolkningen, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter alder. Antall og prosent 2004 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Tabellen viser tall for hele befolkningen og personer etter hovedinntektstakers landbakgrunn og innvandringskategori.