Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09544: Legespesialister ansatt i helseforetak og private institusjoner, etter spesialitet og helseforetak 2011 - 2021

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
31.03.2022 08:00
Spesialistutdanninger i alt:
personer med spesialiteten
Personer etter hovedspesialitet:
personer
Spesialistutdanninger i alt:
31.12.
Personer etter hovedspesialitet:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennmedisin , Anestesiologi , Arbeidsmedisin ,

Valgt 0 av totalt 47

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , Helse Sør-Øst RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2011 blir tall for aktivitet, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandlinger, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Tabellen viser kun legespesialistene som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Spesialister som har avtale med spesialisthelsetjenesten, men er ansatt utenfor spesialisthelsetjenesten er ikke inkludert. For full oversikt over alle leger med spesialistutdanning i Norge se Tabell: 07935: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet Den registerbaserte personellstatistikken, som er grunnlaget til denne statistikken, er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små.