Utenrikshandel med varer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09352: Import fra preferanseberettigede land (GSP), etter varegruppe og land (avslutta serie) 2007 - 2013

Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 41 51 63 78
20.05.2014 10:00
Import i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Tollpliktig import (1 000 kr):
1 000 kr
Varer som kan få GSP-behandling (1 000 kr):
1 000 kr
Varer som har fått GSP-behandling (1 000 kr):
1 000 kr
GSP-utnyttelsesgrad (prosent):
prosent
Import i alt (1 000 kr):
31.12.
Tollpliktig import (1 000 kr):
31.12.
Varer som kan få GSP-behandling (1 000 kr):
31.12.
Varer som har fått GSP-behandling (1 000 kr):
31.12.
GSP-utnyttelsesgrad (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ordinære GSP-land , MUL-land med GSP-avtale , Afghanistan ,

Valgt 0 av totalt 105

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For mer informasjon, se Om statistikken. Dersom det ved et søk fremkommer prikker (:), betyr dette at dette landet ikke er omfattet av GSP-ordningen i det aktuelle året.
Tabellen i statistikkbanken viser tall for GSP-ordningen der avtalen er iverksatt. I tidligere publiserte data for land med GSP-avtale, er tall for alle land som kan innbefattes av ordningen lagt ut. Av den grunn vil tallene i denne tabellen være en del lavere.

Definisjonen av landbruksvarer baserer seg på varenummene i følgende kapitler og posisjoner i HS-nomenklaturen - kapittel 1-24 unntatt kapittel 03 og posisjonene 16.04 og 16.05, men inkludert posisjonen 38.23.
Denne tabellen oppdateres kun ved publisering av endelige tall. Disse tallene offentliggjøres to ganger. Første gang i mai påfølgende år. Deretter blir de korrigerte endelige tallene publisert i mai ett år senere. Tallene i statistikkbanken er endret fra og med 24.juni 2013. Det har bare skjedd endringer de to variablene varer som har fått GSP-behandling og i GSP-utnyttelsesgrad. Endringene gjelder tilbake til og med 2007.

land

Eswatini

Ble kalt Swaziland før 2018.