Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen

09299: Utslippsintensitet for forsurende gasser, ozonforløpere m.fl., etter næring og komponent 1990 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utslippsintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs at utslipp til luft fra all norsk økonomisk aktivitet beregnes. For rapportering til Kyotoprotokollen og andre internasjonale rapporteringer for utslipp til luft benyttes en geografisk definisjon av Norge, og utslippstall er i hovedsak fordelt etter kilder (prosessutslipp og utslipp fra stasjonær og mobil forbrenning), uavhengig av hvilke næringer som genererer aktivitetene. Produksjon erstattes med konsum for husholdningene. Utslippstallene er rettet 2. juli 2021.

næring

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon

'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

Rørtransport

'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'