Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09298: Utslippsintensitet for klimagasser, etter næring og komponent 1990 - 2022

Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
27.11.2023 08:00
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
mengde per mill. kr
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
mengde per mill. kr
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
31.12.
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
31.12.
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
Faste priser
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
Faste priser
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
2015
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 33

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utslippsintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs at utslipp til luft fra all norsk økonomisk aktivitet beregnes. For rapportering til Kyotoprotokollen og andre internasjonale rapporteringer for utslipp til luft benyttes en geografisk definisjon av Norge, og utslippstall er i hovedsak fordelt etter kilder (prosessutslipp og utslipp fra stasjonær og mobil forbrenning), uavhengig av hvilke næringer som genererer aktivitetene. Produksjon erstattes med konsum for husholdningene. Utslippstallene er rettet 2. juli 2021. For årgang 2020: Tidligere publiserte tall for transportnæringene på detaljert nivå er fjernet grunnet stor usikkerhet i datamaterialet.

næring

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'.

Avløps- og renovasjonsvirksomhet

'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'.

Forlagsvirksomhet

'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'.

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon

'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'.

Rørtransport

'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'