Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

08763: Personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 29 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.05.2014
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
EU-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
OECD-skala 50 prosent:
prosent
OECD-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
EU-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
OECD-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
gruppe
Personer som mottok alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Personer som mottok uførepensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok uførepensjon i løpet av året.
AFP-pensjonister
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok avtalefestet pensjon i løpet av året.
Personer som mottok etterlattepensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok etterlattepensjon i løpet av året.
Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Aleneboende minstepensjonister
Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.
Langtidssyke
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/iventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger
Langtidsledige
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.
Ikke-vestlig innvandrere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand.
Flyktninger
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning
Sosialhjelpsmottakere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året
Aleneboende under 35 år
Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år
statistikkvariabel
EU-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.
EU-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.
OECD-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.
OECD-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av medianinntekten. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,7 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,5.

Brukerveiledning for statistikkbanken