08679: Sykefravær ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), etter kjønn (prosent) (avslutta serie) 1972 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 47 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Måleenhet
Sykefravær ifølge AKU:
prosent
Referansetid
Sykefravær ifølge AKU:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sykefraværet er her beregnet som antall sysselsatte 15-74 år som var fraværende fra arbeid hele referanseuka hovedsakelig pga egen sykdom i prosent av antall sysselsatte i alt.
Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med året før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget, så langt det lar seg gjøre. Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken