Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08679: Sykefravær ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), etter kjønn (prosent) (avslutta serie) 1972 - 2017

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
15.03.2018 08:00
Sykefravær ifølge AKU:
prosent
Sykefravær ifølge AKU:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1972 , 1973 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 47

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sykefraværet er her beregnet som antall sysselsatte 15-74 år som var fraværende fra arbeid hele referanseuka hovedsakelig pga egen sykdom i prosent av antall sysselsatte i alt. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med året før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget, så langt det lar seg gjøre. Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.