Sykefravær

Til toppen

08679: Sykefravær ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), etter kjønn (prosent) (avslutta serie) 1972 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1972 , 1973 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 47

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sykefraværet er her beregnet som antall sysselsatte 15-74 år som var fraværende fra arbeid hele referanseuka hovedsakelig pga egen sykdom i prosent av antall sysselsatte i alt. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med året før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget, så langt det lar seg gjøre. Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.