Barnevern

Til toppen

08392: Barn flytta i løpet av året av barn plassert utanfor heimen, etter alder og tal på flyttingar (avslutta serie) 2009 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for 2009 er ikkje direkte samanliknbare med tal frå andre årgangar på grunn av endringar i revisjonsrutinar. For alle årgangar er det sannsynligvis noko underrapportering. Flytting blir registrert for alle med eitt eller fleire nye plasseringstiltak i statistikkåret. Tiltak som har ført til flytting av barnet. Nokre barn flyttar frå heimen, mens andre flyttar frå fosterheim eller institusjon.