Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Til toppen

08361: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn (F) (avslutta serie) 1997 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken