Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07875: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Får sjelden eller aldri støtte og hjelp i ditt arbeid fra nærmeste sjef, ansatt , Får sjelden eller aldri støtte og hjelp i ditt arbeid fra arbeidskolleger, ansatt , Får sjelden eller aldri tilbakemelding fra overordnede på hvordan man utfører jobben, ansatte ,

Valgt 0 av totalt 26

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Pedagogisk arbeid , Sykepleie ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 2006 var utvalget i undersøkelsen for lite til å fordele yrkes- og næringsgrupper etter kjønn . I årene før gis derfor bare tall for begge kjønn samlet. Denne tabellen ble avsluttet i 2009. Fra og med 2013 er det brukt en ny yrkesinndeling i tabellene, basert på STYRK-08. Se tabellene 10476 og 10477.

type problem

Opplever ofte eller av og til dårlig forhold mellom ansatte og kunder/klienter/elever, ansatte

Spørsmålene variabelen er basert på er endret i 2013. Tidligere ble spørsmålet bare stilt til ansatte som har kontakt med kunder, klienter, passasjerer, skoleelever i sitt arbeid. I 2013 er ble spørsmålet stilt til alle ansatte, samt at spørsmålet om hyppighet er noe endret. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.