Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
07756: Inntektsfordelingen belyst ved flere ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) 1986 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Ginikoeffisient:
ginikoeffisient
Standardavvik Ginikoeffisient:
standardavvik
P90/P10:
forholdstall
S80/S20:
forholdstall
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
person
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 33 Valgte 1

person

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Negative beløp er satt lik 0.
statistikkvariabel
Ginikoeffisient
Gini-koeffisienten er et summarisk mål som varierer fra 0 (minst ulikhet) og 1 (størst ulikhet).
P90/P10
P90/P10 viser til forholdstallet mellom inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 9 og desil 10 (P90) og inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 1 og desil 2 (P10).
S80/S20
S80/S20 viser til forholdet mellom gjennomsnittsinntektene til høyeste og laveste 20 prosent i befolkningen.

Brukerveiledning for statistikkbanken