Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

07756: Inntektsfordelingen belyst ved flere ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) 1986 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 34

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Negative beløp er satt lik 0.

statistikkvariabel

Ginikoeffisient

Gini-koeffisienten er et summarisk mål som varierer fra 0 (minst ulikhet) og 1 (størst ulikhet).

P90/P10

P90/P10 viser til forholdstallet mellom inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 9 og desil 10 (P90) og inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 1 og desil 2 (P10).

S80/S20

S80/S20 viser til forholdet mellom gjennomsnittsinntektene til høyeste og laveste 20 prosent i befolkningen.