Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07756: Inntektsfordelingen belyst ved flere ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) 1986 - 2020

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
01.03.2022 08:00
Ginikoeffisient:
ginikoeffisient
Standardavvik Ginikoeffisient:
standardavvik
P90/P10:
forholdstall
S80/S20:
forholdstall
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 35

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Negative beløp er satt lik 0.

statistikkvariabel

Ginikoeffisient

Gini-koeffisienten er et summarisk mål som varierer fra 0 (minst ulikhet) og 1 (størst ulikhet).

P90/P10

P90/P10 viser til forholdstallet mellom inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 9 og desil 10 (P90) og inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 1 og desil 2 (P10).

S80/S20

S80/S20 viser til forholdet mellom gjennomsnittsinntektene til høyeste og laveste 20 prosent i befolkningen.