Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

07254: Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (AKU) (avslutta serie) 1988K2 - 2007K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988K2 , 1988K3 , 1988K4 ,

Valgt 1 av totalt 79

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Jordbruk, skogbruk og fiske , Olje- og gassutvinning og bergverk ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny næringsstandard, SN2007, ble innført fom. 1.1.2009. Tall for 2008 merket med 'Ny' er oppdatert med denne standarden. Selv om tabellen ikke inneholder næring, vil tallene påvirkes noe av endringen. Dersom tall for 2007 eller tidligere skal sammenlignes med nye tall for 2008 og fom. 2009 vil det være et brudd i tidsserien.

Merknader som gjelder utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær:
1. Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor.
2. Undersøkelsen var frivillig tom. 1. kvartal 2003.
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.