Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07170: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, innvandringskategori/landbakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) 2007 - 2023

Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
Kristian Dystland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 40 54 56
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
09.11.2023 08:00
Elever:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tidsbrudd i statistikken fra 2022.
På grunn av feil i landgruppering for årgangene 2007 og 2008, er det i forbindelse med frigivningen av tall for nasjonale prøver 2009 også blitt gjort korrigeringer i tidligere frigitte tall for 2007 og 2008. Fra og med 2014 ble behandlingen av elevers prøveresultat vesentlig endret. Dette året markerer derfor et brudd i tidsserien over nasjonale prøver. Statistikken over nasjonale prøver benytter data med beregnede skalapoeng som SSB innhenter fra Utdanningsdirektoratet. Modellen som ble brukt for beregning av skalapoeng for nasjonale prøver i perioden 2014-2021 ga en underestimering av endring mellom årene, slik at utvikling over tid i publiserte tall for denne perioden ikke kan sammenlignes. Udir har i en uttalelse fra 19.03.2024 presisert at analyseverktøyet som ble brukt for nasjonale prøver i perioden 2014-2021 har gitt feil i resultatene. Resultatene gir ikke et presist bilde av hvordan elevenes ferdigheter har utviklet seg. Forskjellen er størst i engelsk, hvor elevene ser ut til å ha fått markert bedre ferdigheter i denne perioden. I lesing og regning ser det også ut til å være større endringer mellom år enn det som har blitt rapportert, men mindre enn for engelsk. Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år. Tall for 2022 ble rettet 29.09.2023.