Spesialisthelsetjenesten

06922: Spesialisthelsetjenesten. Aktivitet og døgnplasser, etter tjenesteområde og helseforetak 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 67 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.09.2019
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Døgnplasser:
senger
Utskrivninger:
utskrivninger
Liggedager/Oppholdsdøgn:
liggedager
Polikliniske konsultasjoner:
konsultasjoner
Dagbehandlinger/Oppholdsdager:
dagbehandling
Døgnplasser per 1 000 innbyggere:
døgnplasser per 1 000 innbyggere
Utskrivninger per 1 000 innbyggere:
utskrivninger per 1 000 innbyggere
Liggedager/oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere:
liggedager per 1 000 innbyggere
Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere:
polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere
Dagbehandling/Oppholdsdager per 1 000 innbyggere:
dagbehandling per 1 000 innbyggere
Referansetid
Døgnplasser:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Liggedager/Oppholdsdøgn:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Dagbehandlinger/Oppholdsdager:
31.12.
Døgnplasser per 1 000 innbyggere:
31.12.
Utskrivninger per 1 000 innbyggere:
31.12.
Liggedager/oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere:
31.12.
Dagbehandling/Oppholdsdager per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
Fra og med 2011 blir tall for aktivitet innenfor psykisk helsevern, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger.
Fra og med 2015 blir tall for aktivitet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger.
Liggedager og utskrivninger inkluderer ikke friske nyfødte i sykehus fom. 2015. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år da friske nyfødte var inkludert.
I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig.
Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019.
Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Innføringen av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gjør at antall konsultasjoner for 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.
statistikkvariabel
Døgnplasser
Jfr. senger i tabell 04434.
Utskrivninger
Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.
Utskrivninger
Fra 2009 er også friske nyfødte inkludert.
Polikliniske konsultasjoner
Brudd i tidsserien for polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus som følge av endret registreringspraksis i Norsk pasientregister.
statistikkvariabel: Utskrivninger , år: 2013
Antall utskrivinger for psykisk helsevern for voksne ble rettet 26.8.2014.
statistikkvariabel: Utskrivninger per 1 000 innbyggere , år: 2013
Antall utskrivinger for psykisk helsevern for voksne ble rettet 26.8.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken