Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

06922: Spesialisthelsetjenesten. Aktivitet og døgnplasser, etter tjenesteområde og helseforetak 2002 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Døgnplasser , Utskrivninger , Liggedager/Oppholdsdøgn ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Aker universitetssykehus HF (2002-2008) ,

Valgt 0 av totalt 67

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Fra og med 2011 blir tall for aktivitet innenfor psykisk helsevern, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Fra og med 2015 blir tall for aktivitet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandling, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Fra 2009 -2014 var friske nyfødte inkludert i tallene. I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Innføringen av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gjør at antall konsultasjoner for 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. 2018 og 2019 for Polikliniske konsultasjoner og Dagbehandlinger under tjenesteområde rusbehandling (TSB) er rettet 5. februar 2021. Fra og med 2020 defineres utskrivinger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i hovedsak som utskrivninger fra gruppert etter (helse)foretak. Tidligere ble utskrivninger definert som utskrivninger fra gruppert etter behandlingsted. Det medfører at interne overføringer innad i foretaket nå ikke blir inkludert i utskrivningstallene.

statistikkvariabel

Døgnplasser

Jfr. senger i tabell 04434.

Utskrivninger

Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.

Polikliniske konsultasjoner

Brudd i tidsserien for polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus som følge av endret registreringspraksis i Norsk pasientregister.