Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05803: Endringer i befolkningen i løpet av året 1735 - 2024

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
21.02.2024 08:00
Befolkning 1. januar:
personer
Levendefødte i alt:
personer
Fødte utenfor ekteskap:
personer
Dødfødte:
personer
Døde i alt:
personer
Døde under 1 år:
personer
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Skilsmisser:
skilsmisser
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Levendefødte (per 1000):
per 1000
Døde (per 1000):
per 1000
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Befolkning 1. januar:
1.1.
Levendefødte i alt:
31.12.
Fødte utenfor ekteskap:
31.12.
Dødfødte:
31.12.
Døde i alt:
31.12.
Døde under 1 år:
31.12.
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Skilsmisser:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Levendefødte (per 1000):
31.12.
Døde (per 1000):
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Befolkning 1. januar , Levendefødte i alt , Fødte utenfor ekteskap ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1735 , 1736 , 1737 ,

Valgt 1 av totalt 290

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .

statistikkvariabel

Befolkning 1. januar

Før 1816 beregnet middelfolkemengde.

Dødfødte

Tall for 1984-1993 er hentet fra NOS Helsestatsitikk.

Døde under 1 år

Tall for 1986-1992 er hentet fra NOS Helsestatistikk.

Inngåtte ekteskap

Ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Fra 2009 er ekteskap mellom personer med samme kjønn medregnet. Gjelder ekeskap der eldste ektefelle er bosatt i Norge.

Skilsmisser

Fra og med 2010 er skilsmisser mellom personer med samme kjønn medregnet.

Utflyttinger

Før 1951 bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land).

Levendefødte (per 1000)

Beregnet av middelfolkemengden.

Døde (per 1000)

Beregnet av middelfolkemengden.

Folketilvekst (prosent)

Folketilvekst er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.