Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

05750: Sysselsatte som har deltatt på kurs o.l., etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer (inkl. uoppgitt) , Jordbruk, skogbruk og fiske , Olje- og gassutvinning og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra januar 2006 skjedde det en større omlegging av AKU. For å bli med i AKU ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen. For en nærmere omtale av omleggingen, se egen artikkel. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.