Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

05131: Antall observasjoner (personer) i datagrunnlaget (avslutta serie) 1996 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

gruppe

Totalt 29 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.03.2016
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Observasjoner:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2009 er definisjonen av AFP-pensjonister endret på grunn av omlegging i NAV sine grunnlagsdata.
gruppe
Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse
Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)
Personer som mottok alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Personer som mottok uførepensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok uførepensjon i løpet av året.
AFP-pensjonister
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok avtalefestet pensjon i løpet av året.
Personer som mottok etterlattepensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok etterlattepensjon i løpet av året.
Aleneboende minstepensjonister
Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.
Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.
Langtidssyke
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/iventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger
Langtidsledige
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.
Ikke-vestlig innvandrere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand.
Flyktninger
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning
Sosialhjelpsmottakere
Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året
Aleneboende under 35 år
Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år

Brukerveiledning for statistikkbanken