Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05131: Antall observasjoner (personer) i datagrunnlaget (avslutta serie) 1996 - 2014

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
01.03.2016 10:00
Observasjoner:
personer
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1999 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Personer 16 år og eldre , Personer 25-65 år ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2009 er definisjonen av AFP-pensjonister endret på grunn av omlegging i NAV sine grunnlagsdata.

gruppe

Par med barn 0-17 år i laveste inntektsklasse

Tidelen med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)

Personer som mottok alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Personer som mottok uførepensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok uførepensjon i løpet av året.

AFP-pensjonister

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok avtalefestet pensjon i løpet av året.

Personer som mottok etterlattepensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok etterlattepensjon i løpet av året.

Aleneboende minstepensjonister

Aleneboende med minste alderspensjonsnivå, aleneboende uføretrygdede med minsteytelse, samt aleneboende med andre typer minsteytelse fra folketrygden.

Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottok alderspensjon i løpet av året.

Langtidssyke

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyk regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/iventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger

Langtidsledige

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa, Afrika, Asia , Latin-Amerika og Karibia

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa, Afrika, Asia , Latin-Amerika og Karibia

Inkluderer personer i husholdninger der hovedinntektstaker er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre fra Europa (utenom land i EU/EFTA og Storbritannia), nye EU-land fra og med 2004, Afrika, Asia, Amerika utenom USA og Canada og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Flyktninger

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning

Sosialhjelpsmottakere

Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året

Aleneboende under 35 år

Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år